Bloemenlint 2022

Open imkerijdagen ook in Oldenzaal.

In heel Nederland houden imkers op zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022 open huis. Ook in regio Twente doen diverse imkers mee. Breng één of meer van hen een bezoek en beleef een aantal interessante uren. Bij de meeste imkers zal ook honing uit eigen stal te koop zijn.

Alle bijen en insecten, ook de honderden solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze zeer belangrijke bestuivers dramatisch terug. Op de landelijke Open Imkerijdagen zal dan ook aandacht worden besteed aan de wilde bijen in Nederland. Met bijenhotels en bloemen kunnen deze interessante en nuttige insecten heel goed geholpen worden.

De groente afdeling van de supermarkt zie er met bijen anders uit dan zonder bijen

Imkers vertellen graag over hun interessante hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. Ze laten u ook graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Ze laten, als u dat wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Sommige imkers hebben een observatiekast, waar een bijenvolk achter glas te zien is. Misschien ontdekt u wel de koningin en ziet u het verschil tussen de darren (de mannetjes) en de werksters, de vrouwelijke bijen.

Hoe komt toch de honing in een potje terecht? De imker laat u graag zien hoe het uit de honingraten wordt geslingerd en vervolgens direct te eten is. Ze laten ook zien hoe ze kaarsen maken van bijenwas en vertellen waar de was vandaan komt, wat de bijen doen met het stuifmeel wat ze halen. Ook kun je met honing lekkere koek maken.

Het bezoek is gratis en wie weet is er ook nog een kop koffie te verkrijgen met eEN stuk honingkoek. Voorts is er allerlei informatie beschikbaar over bijen en over hoe u uw eigen tuin bij-vriendelijk kunt inrichten. Hiermee willen de imkers benadrukken dat de bij eEN belangrijke plaats inneemt in de bio-diversiteit.

Op de volgende plaatsen zijn de bijenstallen/locaties geopend voor publiek op zondag 10 juli 2022.

Bijenstal Arboretum: Lossersestraat 68, 7587 PZ De Lutte. Op deze locatie zal ook de jeugd niet alleen verrast worden door uitleg van Carlien, Bernadet en Bennie, maar ook organiseert hier IVN speciaal met onderwerp “Scharrelkids” een aantrekkelijk programma.

Bijenstal Kinderboerderij De Höfte: Operalaan 152, 7577 JA Oldenzaal: Ben is hier aanwezig om uitleg te geven in een “bij”zondere demonstratiekast. Hier kun je echt zien hoe het leven van de bijen zich afspeelt ín de kast. Bijen maar ook insecten krijgen volop aandacht. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de bio-diversiteit.

In de bijenstal van Bijenvereniging Oldenzaal: Bentheimerstraat 6, 7587 NH De Lutte. Deze stal wordt ook gebruikt voor de opleiding van toekomstige imkers. Maar liefst 5 kasten staan hier. Voor complete uitleg van het bijenleven zorgen Suze en Rudi en om het belang van bijen en bloemetjes voor onze samenleving uit te leggen zal ook “Groei en Bloei” aanwezig zijn.

De stallen op de drie locaties zijn geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

Zie ook: www.bijenoldenzaal.nl

Scholen

Basisscholen zaaien bloemenlint in Oldenzaal en Losser.

Op de Dag van de Aarde en nationale zaaidag hebben basisscholen van Oldenzaal en Losser op donderdag en vrijdag bloemenzaad ingezaaid. De leerlingen zaaiden in totaal ruim 5 hectare in.  Door deze zaaiactie wordt een paradijs gecreëerd voor bijen, vlinders en andere insecten. Gekozen is voor een inheems zaadmengsel met zaadjes welke geen insecticiden bevatten.
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in de steden extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.

Op een achttal scholen in Oldenzaal en Losser kregen leerlingen uitleg waar om bloemen zo belangrijk zijn voor insecten, vlinders en bijen. Aan de hand van de levensloop van een appel werd duidelijk waarom insecten nodig zijn. Ieder kind kreeg een bekertje met zand wat gemengd was met bloemenzaad. Nadat elke leerling klaar stond bij een stukje grond werd enthousiast en toewijding gestart met zaaien.

Wethouder Jamie Essen en Evelien Zinkweg hebben de kinderen een korte interactieve les gegeven over het nut van zaaien voor de bloemen en de insecten. Daarna hebben ze als volleerd zaaier de kinderen begeleid bij het inzaaien. 

Het Bloemenlint en Groene Loper worden mede mogelijk gemaakt door gemeenten Losser en Oldenzaal alsmede Imkervereniging Oldenzaal en omstreken alsmede kinderboerderij De Höfte in Oldenzaal. Met speciale dank aan Jan Oldekamp en Toos Benneker voor hun niet aflatende inzet voor aanschaf en verdeling van de zaadmengsels.

Gratis bloemzaad voor Bloemenlint 2022  

De Groene Loper Losser-Oldenzaal wil samen met Bijenvereniging Oldenzaal en NMEC De Höfte ook in komende jaren de gemeenten groener, mooier en vooral bij- en vlinderrijk maken. Met behulp van Bloemenlint 2022 worden met een speciaal bloemenzaadmengsel zoveel mogelijk grond, (school)tuinen, plantsoenen en stoeptegeltuintjes ingezaaid. Dit zaadmengsel biedt voedsel aan bijen, vlinders en andere insecten en is vrij van bestrijdingsmiddelen.

De natuur is heel dichtbij, zeker in Twente. Je hoeft maar even een stukje te fietsen of lopen en je staat er middenin. Als mens zijn we onderdeel van ons ecosysteem en meer en meer hebben we te maken met het verdwijnen van veel bloemen en insecten. Meer dan 200 soorten inheemse plantensoorten zijn ernstig bedreigd en vele inheemse plantensoorten staan op de Rode Lijst met uitsterven bedreigde soorten. Onze natuur is de laatste decennia in elkaar gestort. Droogte van afgelopen jaren speelt hierin mede een rol, maar de problematiek van CO2, intensieve landbouw, werkwijze wegbeheerders en gebruik van bestrijdingsmiddelen eisen ook hun tol.

Het spreekt voor zich dat het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen aantoonbaar schuldig is op de biodiversiteit. Bovendien stimuleert bemesting vooral de groei van ruigere groeiers, de minder groeikrachtige bloeiende planten worden dan sneller weggedrukt. Blijvende bloemrijke elementen met een langjarig, natuurgericht beheer hebben de hoogste natuurwaarde, terwijl het beheer daarvan relatief efficiënt is.

Naast vele insecten is de bij bij uitstek geschikt voor de bestuiving. Hoe meer bloemen hoe meer insecten en bijen. Het ligt dus voor de hand dat als je zorgt voor meer bestuivingen, de planten ook kunnen gaan groeien en dus vruchten en zaad gaan produceren.

Om de biodiversiteit te stimuleren zijn er de afgelopen jaren door veel organisaties bloemenmengsels voor bijen verstrekt. Vorig jaar werd er in Twente voor 13 ha aan bloemenzaad 290kg ingezaaid.

De mengsels zijn doorgaans te koop in tuincentra, maar blijken niet geschikt voor de bijen in ons land. Veel mengsels bestaan uit graszaden, exoten (buitenlandse bloemen) die een structuur hebben waar de Nederlandse bij niets mee kan. Een mooi kleurig en fleurig gezicht, maar de bij krijgt hier niet optimaal nectar en stuifmeel uit. Beter is inheemse plantenmengsels te zaaien welke geschikt zijn in je tuin of langs een akker. Als je de bij wilt helpen moet je dus planten en bloemen die in Nederland onbespoten en van nature voorkomen in je tuin zaaien in een straal van totaal 300km. De bij is bekend met die soorten en kan zich hiermee voeden.

Oppassen voor hybrides. Dit zijn zaden die door veredeling zijn voortgebracht. Voorbeeld: de korenbloem is een plant die het nagenoeg overal goed doet, maar de bij kan niet bij het stuifmeel komen.

Van o.a. bomen en struiken is bekend dat er van verschillende soorten nog slechts 5% van de gehele Nederlandse populatie bestaat uit autochtone exemplaren.  Die restpopulaties worden ook nog bedreigd door verdere uitbreiding van de “uitheemse”. Vermoed wordt dat dát in meerdere of mindere mate ook voor de kruiden geldt.

Jan Oldekamp, nauw betrokken bij natuur & landschap bij Stichting Landschap Overijssel is natuurman in hart en nieren en heeft veel verstand van natuur en landschap. In een gesprek met hem legt hij graag uit wat er aan de hand is.

Het gaat niet goed met de wilde bijen en hommels in Nederland. Deze super-bestuivers zijn beslissend voor de productie van ons voedsel en voor een heel groot deel voor ons natuurlijk milieu. Maar de bijenstand wordt bedreigd met uitsterven. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de voedselproductie en biodiversiteit.

De laatste tijd is er meer en meer aandacht om de bijen te helpen in de vorm van zaaien van bloemen en planten. Door activiteiten in de vorm van zaaien van bloemenlinten door schoolkinderen en ook door middel van lokale activiteiten worden burgers actief om bloemmengsels te gaan zaaien. Hat gaat om éénjarige akkermengsels, meerjarige weidemengsels die bloeien vroeg in het voorjaar. Ook wegbermen zijn hiervoor geschikt.

Veel zaaizaad dat op de Nederlandse markt wordt aangeboden is van buitenlandse herkomst, ook als het inheemse soorten betreft. Vaak zijn deze goedkoper dan zaad van autochtone herkomst. Deze zaden hebben echter andere genetische eigenschappen en worden wel gemengd met de “autochtone” exemplaren. Maar het autochtone zaad is veel beter aangepast aan de Nederlandse natuurlijke omstandigheden en daardoor ecologisch gezien veel waardevoller.

Streekeigen planten zijn genetisch het best aangepast aan ons klimaat en bodem. Ze zijn daardoor sterker en beter opgewassen tegen extreme omstandigheden. Daarom is het van belang dat het zaad van de inheemse planten niet uit het buitenland komt. Uit onderzoek blijkt dat stuifmeel pesticiden kan bevatten en dus funest is voor foeragerende bijen, maar ook voor insecten. Meer bloemen betekent ook meer insecten, wilde bijen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes. Bloemen die hier thuishoren zijn onder andere witte en rode klaver, muskuskaasjeskruid, duizendblad, gele kamille, margriet, venkel en wilde peen.

Biologische, ecologische Nederlandse zaadmengsels zijn het meest ideaal. Wel wat prijziger dan buitenlandse, maar door het kruidenmengsel te verdunnen met graszaden en/of granen (bij voorkeur langzaam groeiende soorten) ontstaat een acceptabel en effectief mengsel. Met deze bestrijdingsvrije mengsels worden de bijen, insecten en vlinders op een milieuvriendelijke manier geholpen en wordt de biodiversiteit bevorderd.

Bloemenlint 2022.

Iedereen kan zorgen voor extra bloemen in hun omgeving, scholen en in tuinen. Zaaien dus. Meer hoef je niet te doen. Op de geur en kleur van bloeiende stuifmeelrijke planten komen de bijen en vlinders vanzelf op af.

Hoe werkt dat dan?

Als je grond ter beschikking hebt, maximaal 500m2, geef dan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan: jan.oldekamp@gmail.com. Geef dan tevens de ligging en grootte van het perceel dat je gaat inzaaien. Let op: het moet wel een zonnige plek zijn en zo mogelijk ook een foto meesturen.

In maart/april ontvang je dan een email met bericht dat je bloemenzaad klaarligt en waar je dat kunt komen ophalen.

22 april is de dag van de aarde. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Een prachtige gelegenheid om in actie te komen voor het Bloemenlint 2022. Zaaien kan van eind maart tot eind juli. Doel van Bloemenlint is om inwoners en vooral kinderen bewust te maken van de waarde van bloemen voor de insectenwereld. Animo voor Bloemenlint wordt elk jaar groter en deelnemers enthousiaster. Vorig jaar hebben 400 instanties, personen en scholen deelgenomen.

Als bloemen zijn uitgebloeid doen ze nog dienst als voedsel en schuilplek voor vele vogels en kleine dieren. Op deze manier leveren we allemaal een bijdrage aan het mooier maken van onze omgeving én het leven van vele dieren. In het bijzonder de insecten en de bijen. Het is goed om de akkermengsels niet te maaien en te laten staan tot volgend voorjaar. Boerenwormkuid, fluitenkruid, grote ratelaar, rode klaver vingerhoedskruid, vogelwikke en scherpe boterbloem zijn hiervan voorbeelden. Ook heel veel insecten, larven en vlinders vinden hier een schuilplaats in de herfst en winter. Dus pas in het voorjaar maaien.

Het gehele project wordt mogelijk gemaakt door “Groene Loper Oldenzaal/Losser en gemeenten Oldenzaal en Losser.